Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2005

2 feb 2006

Rekordstarkt fjärde kvartal avslutar rekordår

Beslut om att undersöka möjligheten att avyttra maskinuthyrningsverksamheten.Orderingången steg 29%, en volymtillväxt på +11%.Faktureringen uppgick till MSEK 15 033 (11 592), en volymökning på 12%.Rörelsemarginalen ökade till 19.7% (15.4). Rörelseresultatet var MSEK 2 955 (1 784), med stöd av en positiv valutaeffekt på MSEK 600 jämfört med föregående år.Vinst efter finansiella poster steg 61% till MSEK 2 896 (1 798), inklusive förändrad redovisning av aktierelaterade ersättningar. Nettovinsten uppgick till MSEK 2 182 (1 292), inklusive realisationsvinst från avyttrade verksamheter på MSEK 217. Vinst per aktie uppgick till SEK 3.46 (2.05). Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 878 (1 274). Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 42% till SEK 4.25 per aktie samt ett återköpsprogram av aktier.   Marknadsutsikter på kort sikt  Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från alla viktiga kundsegment, såsom gruvindustrin, infrastruktur, annan kommersiell byggnation, tillverknings- och processindustrin, väntas ligga kvar på nuvarande höga nivå.