ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 december 2003 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

2 feb 2004

Volymåterhämtningen fortsatte under fjärde kvartalet

Orderingången steg 5% i volym, negativ valutaomräkningseffekt på 10%.Faktureringen uppgick till MSEK 11,473 (11,949), en ökning på 3% i volym.Rörelsemarginalen ökade till 12.8% (11.6).Vinst efter finansiella poster steg till MSEK 1,377 (1,254).Nettovinsten var MSEK 937 (1,026) och vinst per aktie SEK 4.47 (4.90).Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1,292 (1,402).Föreslagen utdelning för 2003 är SEK 7.50 (5.75) till följd av reviderad utdelningspolitik. OBS: Samtliga siffror jämförs med fjärde kvartalet2002, om inte annat anges. I rapporten används genomgående punkt ”.” för att markera decimaler, samt kommatecken ”,” för att markera tusental.Utdelning och reviderad utdelningspolitikStyrelsen föreslår en utdelning på SEK 7.50 (5.75) per aktie för verksamhetsåret 2003. Föreslagen utdelning ska reflektera företagets resultat och kassaflödets utveckling liksom framtida tillväxtmöjligheter. Styrelsens uppfattning är att utdelningen bör motsvara 40-50% av vinst per aktie. I den tidigare utdelningspolitiken angavs att utdelningen bör motsvara 30-40% av vinst per aktie.Marknadsutsikter på kort sikt Den senaste tidens positiva utveckling av efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas fortsätta.   Tillverknings- och processindustrin förväntas öka sina investeringar i produktivitetshöjande utrustning och efterfråga mer eftermarknadsprodukter och tjänster. Efterfrågan från anläggnings- och gruvindustrin förväntas vara kvar på nuvarande nivåer.