Koncernledning och ersättning

Koncernledningen består, utöver VD och koncernchef, av fyra chefer ansvariga för affärsområdena samt fyra chefer ansvariga för gruppens koncernfunktioner; Kommunikation och samhällskontakter, Personal, Ekonomi och finans samt Juridik. VD och koncernchefen är ansvarig för den löpande förvaltningen av Gruppen enligt styrelsens riktlinjer och instruktioner.