Rapport för första kvartalet 2023

27 apr 2023

Rekordhög orderingång, solida intäkter och lönsamhet

Jämförelsesiffrorna i denna rapport avser föregående år om ej annat anges.

Första kvartalet

  • Orderingången ökade 18% till MSEK 47 707 (40 379), en organisk ökning med 5%
  • Intäkterna ökade 32% till MSEK 39 861 (30 086), en organisk ökning med 18%
  • Rörelseresultat nådde MSEK 8 699 (6 749), vilket motsvarar en marginal på 21.8% (22.4)
    • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 8 663 (6 525), vilket motsvarar en marginal på 21.7% (21.7)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 8 655 (6 671)
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.34 (1.07, justerat för aktiesplit)
  • Operativt kassaflöde om MSEK 4 948 (2 400)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 29% (27)


Marknadsutsikt på kort sikt:

Atlas Copco förväntar sig att kundernas underliggande aktivitetsnivå kommer att kvarstå på den nuvarande nivån.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerad den 26 januari, 2023):

Atlas Copco förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer att kvarstå på den nuvarande nivån.

Årliga och kvartalsvisa finansiella data i Excel-format finns på:
https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 kl. 11.00.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.