Förslag om att senarelägga beslut om det andra utdelningstillfället och oförändrade styrelsearvoden

26 mar 2020

Stockholm den 26 mars 2020: Atlas Copcos årsstämma kommer att genomföras den 23 april 2020. Styrelsens tidigare bedömning av utdelningsutrymmet för 2019 kvarstår, och därmed också det kommunicerade utdelningsförslaget. Som en följd av den pågående coronaepidemin och den osäkerhet den skapar föreslår styrelsen att slutligt ställningstagande om det planerade andra utdelningstillfället behandlas vid en extra bolagsstämma när konsekvenserna av coronaepidemin bättre kan överblickas. Samtidigt föreslår valberedningen oförändrade styrelsearvoden.

Atlas Copcos finansiella ställning är robust, både avseende kapital och likviditet. Styrelsen gör därför bedömningen att den tidigare kommunicerade nivån på utdelningen (7,00 kronor), trots de utmanande omständigheterna, inte kommer att äventyra företagets möjlighet att göra nödvändiga investeringar, och stödja pågående verksamhet, inklusive  stöd till våra kunder och anställda.

Styrelsen föreslår att det första utdelningstillfället (3,50 kronor) kommer att behandlas av årsstämman den 23 april 2020. Det slutliga ställningstagandet om det föreslagna andra utdelningstillfället (3,50 kronor) kommer att senareläggas tills konsekvenserna av coronaepidemin bättre kan överblickas. Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma, före det planerade andra utdelningstillfället, vid vilken frågan kommer att behandlas.

Därutöver har valberedningen beslutat att dra tillbaka förslaget om att årsstämman den 23 april 2020 godkänner en höjning av styrelsearvodena (beslutspunkt 11). Istället föreslår valberedningen oförändrade styrelsearvoden jämfört med 2019. Valberedningens övriga förslag till årsstämman förblir oförändrade.     

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 39 000 medarbetare vid årets slut. Under 2019 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK.