Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2019

25 apr 2019

Stockholm den 25 april 2019: Atlas Copco AB höll på torsdagen den 25 april sin årsstämma under ordförandeskap av Hans Stråberg, styrelsens ordförande.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Utdelningen fastställdes till SEK 6,30 per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen på SEK 3,15 vardera. Avstämningsdagen för rätt till utdelning vid det första utdelningstillfället är den 29 april 2019, och för det andra utdelningstillfället är avstämningsdagen den 28 oktober 2019. Den första utbetalningen förväntas utsändas av Euroclear Sweden AB den 3 maj 2019 och den andra den 31 oktober 2019. Stämman valde nio styrelsemedlemmar: Gunilla Berg, Staffan Bohman, Tina Donikowski, Johan Forssell, Sabine Neuss, Mats Rahmström, Hans Stråberg, Anders Ullberg och Peter Wallenberg Jr omvaldes. Hans Stråberg omvaldes som styrelseordförande. Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt följande: Ett arvode om SEK 2 325 000 utgår till styrelsens ordförande och SEK 740 000 till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén utgår ett arvode på SEK 315 000 och SEK 200 000 till övriga ledamöter. Till ordföranden i ersättningskommittén 125 000 kronor och 90 000 kronor var till de övriga ledamöterna samt ett arvode på SEK 100 000 till varje styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen. Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet att få hälften av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska aktier och återstoden i kontanter. Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna serie A aktier. Årsstämman omvalde Deloitte AB till bolagets revisionsbolag. Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av ledningsgruppen) och styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2019. Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av bolagets egna serie A aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2019 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2014, 2015 och 2016 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar. Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman. Staffan Bohman, ordförande, Gunilla Berg, Johan Forssell och Hans Stråberg omvaldes som medlemmar till revisionskommittén. Hans Stråberg, ordförande, Anders Ullberg och Peter Wallenberg Jr omvaldes som medlemmar i ersättningskommittén. Anförandet på stämman av Atlas Copcos VD och koncernchef Mats Rahmström kommer att publiceras på Gruppens hemsida: https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/corporate-governance/annual-general-meeting/agm-2019. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.