Atlas Copco rapport för första kvartalet 2016

26 apr 2016

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Stabil orderingång – svagt inom gruv

 • Orderingången blev MSEK 24 721 (25 470), oförändrad organiskt 
  • Tillväxt inom service i samtliga affärsområden, förutom i Gruv- och bergbrytningsteknik 
  • Orderingången för utrustning var något lägre 
 • Intäkterna minskade till MSEK 23 137 (24 745), en organisk minskning på 3% 
 • Rörelseresultatet var MSEK 4 170 (4 519), inklusive jämförelsestörande poster på MSEK +13 (-248). Justerad rörelsemarginal på 18.0% (19.3) 
  • Negativ valutaeffekt på MSEK 415 jämfört med första kvartalet 2015 
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 3 997 (4 287) 
 • Resultatet efter skatt var MSEK 2 908 (3 236) 
 • Resultat per aktie var SEK 2.39 (2.66) 
 • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 3 127 (3 498) 
Marknadsutsikter på kort sikt Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 28 januari 2016): Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

För mer information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.