Atlas Copco rapport för första kvartalet 2015

28 apr 2015

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Tillväxt inom service, svaga ordervolymer för utrustning

  • Stor påverkan från en betydligt starkare USD och svagare SEK
  • Orderingången ökade med 12% jämfört med föregående år till MSEK 25 470 (22 653), en organisk minskning på 5%
  • Intäkterna ökade till MSEK 24 745 (21 423), en organisk minskning på 2%
  • Justerat rörelseresultat var MSEK 4 767 (3 872), vilket motsvarar en marginal på 19.3% (18.1)
  • Rörelseresultatet var MSEK 4 519 (3 760), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -248 (-112), motsvarande en marginal på 18.3% (17.6)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 287 (3 602)
  • Periodens resultat ökade med 17% till MSEK 3 236 (2 755)
  • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.66 (2.27)
  • Det operativa kassaflödet var MSEK 3 498 (1 863)

Marknadsutsikter på kort sikt
Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas öka något.

Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 29 januari 2015):
Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas öka något.

För mer information kontakta:
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.