Atlas Copco-styrelsens förslag till automatiskt inlösenförfarande

29 jan 2015

Stockholm den 29 januari 2015: Atlas Copco-gruppen, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har genererat betydande kassaflöden under de senaste åren och Gruppens finansiella ställning är stark. Därför föreslår styrelsen årsstämman en extra utskiftning av SEK 6.00 per aktie genom ett automatiskt inlösenförfarande av aktier.

Utan att riskera möjligheten att finansiera ytterligare tillväxt föreslår styrelsen årsstämman ett inlösenförfarande där varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för SEK 6.00 per aktie. Det motsvarar totalt MSEK 7 308 om de aktier som för närvarande innehas av bolaget undantas. Tillsammans med den föreslagna utdelningen om SEK 6.00 per aktie kommer aktieägarna erhålla SEK 12.00 per aktie, vilket motsvarar MSEK 14 616.

Inlösenförfarandet förutsätter att årsstämman 2015 godkänner följande:

  • Aktiesplit, varigenom varje befintlig aktie, av serie A såväl som av serie B, delas upp i två aktier, varav en skall benämnas inlösenaktie.
  • Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och för avsättning till fond att användas enligt beslut av årsstämman, i den mån minskningen av aktiekapitalet sker genom indragning av aktier som innehas av Bolaget. Minskningen ska ske genom indragning av 1 229 613 104 inlösenaktier, varvid indragning av aktier av serie A och serie B skall ske i proportion till antalet aktier utgivna av respektive aktieslag.
  • Ökning av aktiekapitalet med SEK 393 004 095 genom fondemission, varvid bolagets fria egna kapital skall tas i anspråk.     

Preliminärt föreslås avstämningsdag för aktiespliten vara den 18 maj 2015. Handel i inlösenaktier beräknas ske på NASDAQ Stockholm den 19 maj – 9 juni 2015, varefter inlösenaktierna automatiskt löses in. Utbetalningen av inlösenbeloppet beräknas ske omkring den 15 juni 2015.

För mer information kontakta:

  • Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer 08 743 8295 eller 072 729 8295 [email protected]

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.