Atlas Copcos rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2011

31 jan 2012

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Stabilt avslut på ett rekordår.

· Orderingången steg till MSEK 21 927, organisk tillväxt på 14%.
· Intäkterna ökade till MSEK 22 290 (19 401), organisk tillväxt på 16%.
· Rörelseresultatet ökade 15% till MSEK 4 596 (4 007).
- Inklusive omstruktureringskostnader på MSEK 125 samt en negativ effekt om MSEK 116 (177) för aktierelaterade långsiktiga incitaments­program.
· Rörelsemarginal på 20.6% (20.7).
- Justerad marginal 21.7% (21.6).
· Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 436 (3 920).
- Varav reavinst om MSEK 43 från försäljning av aktier i RSC Holdings.
· Periodens resultat var MSEK 3 372 (2 916).
· Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.78 (2.39).
· Operativt kassaflöde på MSEK 1 574 (2 529).
· Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 5.00 (4.00) per aktie.

Marknadsutsikter på kort sikt
Sammantaget väntas efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster försvagas något jämfört med den nuvarande höga nivån.

För ytterligare information kontakta:

  • Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
    08 743 8295 eller 072 729 8295
  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.