Årsstämma 2023

27 apr 2023

Årsstämma i Atlas Copco AB äger rum torsdagen den 27 april 2023 kl. 16.00 i Aula Medica, Karolinska Institutet, Nobels väg 6, Solna. Inregistrering från kl. 14.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt genom poströstning.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt, antingen genom fysisk närvaro eller poströst, ska anmäla sig till bolaget senast fredagen den 21 april 2023 och behöver vara införda i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 19 april. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear för att få rösta på stämman. Sådan tillfällig registrering måste vara gjord enligt förvaltarens rutiner och bör begäras i god tid innan den 19 april.

För fysisk närvaro görs anmälan senast den 21 april:

  • via denna länk
  • per telefon: 08-402 90 43 vardagar kl. 09.00–16.00
  • via post: Atlas Copco AB, “Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

Poströster måste vara bolaget tillhanda senast den 21 april:

Poströstningsformuläret finns att ladda ner här och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det (kontakta Euroclear på ovan telefonnummer). Ifylld poströst skickas därefter in på följande sätt:

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Inträdeskortet kommer i år att vara elektroniskt och kommer därför inte att skickas ut per post innan stämman. Medtag giltigt ID-kort.

 

PROGRAM

14.30 Registreringen öppnar. Kaffe och fika serveras.

16.00 Stämman börjar.

17.15 (cirka) Stämman avslutas. Dryck och lättare förtäring serveras.

 

I anslutning till stämman delas tre priser ut: ”The John Munck Award”, ”The Peter Wallenberg Marketing and Sales Award” samt ”The Giulio Mazzalupi Operational Excellence Award”.

 

Atlas Copco firar i år sitt 150-årsjubileum vilket kommer att uppmärksammas under stämman.