Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2024

24 apr 2024

Nacka den 24 april 2024: Atlas Copco AB höll på onsdagen den 24 april sin årsstämma under ordförandeskap av Hans Stråberg, styrelsens ordförande.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen, och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

 

Utdelningen fastställdes till SEK 2,80 per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 1,40 kronor med avstämningsdag den 26 april 2024 och vid det andra utbetalningstillfället 1,40 kronor med avstämningsdag den 21 oktober 2024. Utdelningen avseende det första utbetalningstillfället beräknas komma att utsändas av Euroclear den 2 maj 2024 och utdelningen avseende det andra utbetalningstillfället den 24 oktober 2024.

 

Stämman valde nio styrelsemedlemmar: Jumana Al-Sibai, Johan Forssell, Heléne Mellquist, Anna Ohlsson-Leijon, Gordon Riske, Hans Stråberg, Peter Wallenberg Jr, Karin Rådström och Vagner Rego.

 

Hans Stråberg omvaldes som styrelseordförande.

 

Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt följande:

Styrelsearvode till ordföranden med 3 400 000 (3 200 000) kronor och 1 100 000 (1 035 000) kronor var till de övriga ledamöterna som inte är anställda av Bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén 450 000 (360 000) kronor och 280 000 (225 000) kronor var till de övriga ledamöterna. Till ordföranden i ersättningskommittén 175 000 (140 000) kronor och 130 000 (105 000) kronor var till de övriga ledamöterna; och 130 000 (100 000) kronor var till styrelseledamot som deltar i annat kommittéarbete i enlighet med styrelsebeslut.

 

Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet att få hälften av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska aktier och återstoden i kontanter. Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna serie A aktier.

 

Årsstämman omvalde Ernst & Young AB till bolagets revisionsbolag. 

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande ersättningsrapport 2023, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2024.

 

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp av bolagets egna serie A aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2024 års prestationsbaserade personaloptionsplan och för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier, samt om överlåtelse av egna serie A aktier till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2024. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.

 

Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman. Anna Ohlsson-Leijon, ordförande, Johan Forssell, Hans Stråberg och Heléne Mellquist valdes som medlemmar till revisionskommittén. Hans Stråberg, ordförande, Gordon Riske och Peter Wallenberg Jr valdes som medlemmar i ersättningskommittén.

 

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på Bolagets hemsida: www.atlascopcogroup.com/arsstamma

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda vid årets slut.