Rapport för tredje kvartalet 2020

22 okt 2020

Sekventiell förbättring men lägre än föregående år

Jämförelsesiffrorna i denna rapport avser föregående år om ej annat anges.

 • Orderingången minskade 11% till MSEK 24 246 (27 102), en organisk minskning med 6%
 • Intäkterna nådde MSEK 24 849 (26 676), en organisk minskning med 2%
 • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, minskade 15% till MSEK 5 021 (5 880), 
  vilket motsvarar en marginal på 20.2% (22.0)
 • Rapporterat rörelseresultat var MSEK 4 760 (5 843), vilket motsvarar en marginal på 19.2% (21.9)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 696 (5 778)
 • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.98 (3.64)
 • Operativt kassaflöde på MSEK 5 143 (4 643)
 • Avkastning på sysselsatt kapital var 24% (32)
 • Styrelsen föreslår att en utdelning på SEK 3.50 per aktie utbetalas i det fjärde kvartalet

Marknadsutsikt på kort sikt

Trots att den globala ekonomiska utvecklingen fortsatt är osäker, förväntar sig Atlas Copco att efterfrågan på Gruppens produkter och service kvarstår på nuvarande nivå.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerades den 16 juli 2020):
Trots att den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt osäker, förväntar sig Atlas Copco att den kortsiktiga efterfrågan på Gruppens produkter och service kommer att förbättras något jämfört med nivån i det andra kvartalet.

Extra bolagsstämma
Beslut om en andra utdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå att en utdelning på SEK 3.50 per aktie skall betalas ut för verksamhetsåret 2019, motsvararande totalt MSEK 4 256. Styrelsen kommer med anledning av beslutet att kalla till en extra stämma den 26 november. Avstämningsdag för utbetalningen blir den 30 november 2020. Styrelsen föreslår också en ändring i bolagsordningen för att inkludera möjligheten att tillåta poströstning och att före bolagstämmor samla in fullmakter. Ytterligare detaljer angående den extra bolagsstämman kommer i en separat kallelse inom kort.


Årlig och kvartalsvis finansiell data i Excel-format finns på:

https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 08.30.

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.