Atlas Copco avser använda mandat kopplat till aktierelaterade incitamentsprogram

14 nov 2007

Stockholm den 14 november 2007: Styrelsen för Atlas Copco AB bekräftar beslutet att använda det mandat som gavs av årsstämman 2007 att avyttra egna B-aktier och köpa egna A-aktier kopplat till bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

Upp till 8 828 400 B-aktier som innehas av bolaget kan avyttras och 6 400 000 A-aktier kan köpas i enlighet med det beslut som togs på årsstämman 2007. Syftet är att använda intäkterna för B-aktierna framför allt för att förvärva egna akter av serie A, vilka kommer att behållas för möjlig leverans i enlighet med bolagets personaloptionsprogram. Intäkterna kan även användas till att täcka kostnader för sociala avgifter. Köpen är föremål för marknadsvillkor och gällande restriktioner och kan enbart göras till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Antalet utestående aktier är för närvarande 839.4 miljoner A-aktier och 390.2 miljoner B-aktier, sammantaget 1 229.6 miljoner aktier.För ytterligare information kontakta:Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 0708 65 8060Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2007 kl 0900.