Rapport för första kvartalet 2024

24 apr 2024

Solid orderingång, intäktsnivå och rörelseresultat

Mats Rahmström, President and CEO of the Atlas Copco Group

Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group

Jämförelsesiffrorna i denna rapport avser föregående år om ej annat anges

 

Första kvartalet 

  • Orderingången minskade 4% till MSEK 45 656 (47 707), en organisk minskning med 4%
  • Intäkterna ökade 8% till MSEK 42 875 (39 861), en organisk ökning med 7%
  • Rörelseresultat uppnådde MSEK 9 345 (8 699), vilket motsvarar en marginal på 21.8% (21.8)
      ─ Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 9 486 (8 663), vilket motsvarar en marginal på 22.1% (21.7)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 9 361 (8 655)
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.47 (1.34)
  • Operativt kassaflöde om MSEK 6 660 (4 948)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 30% (29)

Marknadsutsikt på kort sikt
Atlas Copco Group förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer att kvarstå på den nuvarande nivån.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerad den 25 januari, 2024):

Atlas Copco Group förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer att kvarstå på den nuvarande nivån.

Årlig och kvartalsvis finansiell data i Excel-format finns på:
https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2024 kl. 11.00.

 

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda vid årets slut.