Rapport för tredje kvartalet 2023

25 okt 2023

Solid orderingång, rekordhöga intäkter och rörelseresultat

Tredje kvartalet

  • Orderingången ökade 5% till MSEK 42 606 (40 555), en organisk minskning med 1%
  • Intäkterna ökade 17% till MSEK 44 485 (38 074), en organisk ökning med 10%
  • Rörelseresultat nådde MSEK 10 117 (8 378), vilket motsvarar en marginal på 22.7% (22.0)
    • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 10 110 (8 469), vilket motsvarar en marginal på 22.7% (22.2)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 9 928 (8 448)
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.60 (1.34)
  • Operativt kassaflöde om MSEK 6 581 (5 705)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 30% (29)


Marknadsutsikt på kort sikt

Atlas Copco förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer att försvagas jämfört med det tredje kvartalet.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerad den 19 juli, 2023):

Atlas Copco förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer försvagas något jämfört med den höga nuvarande nivån.

Årlig och kvartalsvis finansiell data i Excel-format finns på:
https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl. 12.00.

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.