Rapport för tredje kvartalet 2021

21 okt 2021

Stark orderingång och resultat med solitt kassaflöde

Jämförelsesiffrorna i denna rapport avser föregående år om ej annat anges.

 

  • Orderingången ökade 36% till MSEK 33 023 (24 246), en organisk ökning med 36%
  • Intäkterna ökade 12% till MSEK 27 824 (24 849), en organisk ökning med 12%
  • Rörelseresultat ökade 26% till MSEK 6 000 (4 760), vilket motsvarar en marginal på 21.6% (19.2)
    • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 6 109 (5 021), vilket motsvarar en marginal på 22.0% (20.2)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 945 (4 696)
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 3.74 (2.98)
  • Operativt kassaflöde om MSEK 4 664 (5 143)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 27% (24)

 

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 12.00.

 

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.