Stark orderingång och resultat med solitt kassaflöde

21 okt 2021

Nacka, Sverige, den 21 oktober 2021: Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco, kommenterar resultatet för det tredje kvartalet som offentliggjordes idag.

”Överlag var den höga efterfrågan på våra produkter och lösningar fortsatt hög, och orderingången ökade markant jämfört med föregående år”, säger Mats Rahmström. ”Vi har sett en solid tillväxt i samtliga affärsområden och i alla regioner jämfört med det tredje kvartalet föregående år. Jämfört med det starka andra kvartalet i år var den övergripande efterfrågan i stort sett oförändrad”.

 

Orderingången under det tredje kvartalet ökade till 33 023 MSEK (24 246), en organisk ökning med 36%. Intäkterna ökade med 12% till 27 824 MSEK (24 849), en organisk ökning med 12%. Rörelseresultatet ökade med 26% till 6 000 MSEK (4 760), vilket motsvarar en marginal på 21.6% (19.2). Det justerade rörelseresultatet, exkluderat jämförelsestörande poster, var 6 109 MSEK (5 021), vilket motsvarar en marginal på 22.0% (20.2). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 27% (24).

 

Jämfört med föregående kvartal motverkades den starka ordertillväxten för utrustning till halvledarindustrin av en minskad orderingång för industri- och portabla kompressorer, industriverktyg och monteringslösningar samt industriell vakuumutrustning. Ordervolymerna för serviceverksamheten var oförändrade jämfört med föregående kvartal.

 

“Vi har sett en fortsatt sekventiell ordertillväxt i vissa kundsegment, men överlag ökade inte ordervolymerna för koncernen jämfört med förra kvartalet”, säger Mats Rahmström. ”Jag vill ta tillfället i akt att uppmärksamma med vilken hängivenhet och vilket engagemang våra anställda bistår våra kunder under de utmaningar i leveranskedjan som industrin möter. Under kvartalet har våra anställda också lanserat ett flertal hållbara innovationer som kommer att minska våra kunders energikonsumtion och öka deras produktivitet”.

 

När det gäller utsikterna på kort sikt förväntar sig Atlas Copco att kundernas affärsaktivitet kommer att vara fortsatt hög, men försvagas jämfört med den mycket höga nivån i det tredje kvartalet.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.