Atlas Copco: Rapport för andra kvartalet 2021

16 jul 2021

Rekordhög orderingång och intäkter

Jämförelsesiffrorna i denna rapport avser föregående år om ej annat anges.

  • Orderingången ökade 45% till rekordhöga MSEK 32 529 (22 401), en organisk ökning med 54%
  • Intäkterna ökade 14% till rekordhöga MSEK 27 534 (24 102), en organisk ökning med 21%
  • Rörelseresultat ökade 52% till MSEK 5 924 (3 889), vilket motsvarar en marginal på 21.5% (16.1)
    • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 6 026 (4 476), vilket motsvarar en marginal på 21.9% (18.6)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 872 (3 826)
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 3.75 (2.58)
  • Operativt kassaflöde om MSEK 3 743 (3 483)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 26% (26)

Marknadsutsikt på kort sikt:
Atlas Copco förväntar sig att kundernas affärsaktivitet kommer att kvarstå på den höga nuvarande nivån.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerad den 27 april 2021):
Även om den globala ekonomiska utvecklingen fortsatt är osäker, förväntar sig Atlas Copco att kundernas affärsaktivitet, kommer att kvarstå på den höga nuvarande nivån.
​​​​​​​

Årlig och kvartalsvis finansiell data i Excel-format finns på:
https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl. 13.30.

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.