Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2021

27 apr 2021

Nacka den 27 april 2021: Atlas Copco AB höll på tisdagen den 27 april sin årsstämma under ordförandeskap av Hans Stråberg, styrelsens ordförande.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Inför stämman publicerades en video med VD Mats Rahmström och styrelseordförande Hans Stråberg där de presenterar sina reflektioner över året som har gått. Videon finns tillgänglig på vår hemsida: www.atlascopcogroup.com/arsstamma.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Utdelningen fastställdes till SEK 7,30 per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen på SEK 3,65 vardera. Avstämningsdagen för rätt till utdelning vid det första utdelningstillfället är den 29 april 2021, och för det andra utdelningstillfället är avstämningsdagen den 25 oktober 2021. Den första utbetalningen förväntas utsändas av Euroclear Sweden AB den 4 maj 2021 och den andra den 28 oktober 2021.

Stämman valde åtta styrelsemedlemmar:  Staffan Bohman, Tina Donikowski, Johan Forssell, Anna Ohlsson-Leijon, Mats Rahmström, Gordon Riske, Hans Stråberg och Peter Wallenberg Jr. Hans Stråberg omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt följande:

Ett arvode om SEK 2 600 000 utgår till styrelsens ordförande och
SEK 825 000 till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén utgår ett arvode på SEK 335 000 och SEK 210 000 till övriga ledamöter. Till ordföranden i ersättningskommittén 130 000 kronor och 95 000 kronor var till de övriga ledamöterna samt ett arvode på SEK 100 000 till varje styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen.

Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet att få hälften av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska aktier och återstoden i kontanter. Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna serie A aktier.

Årsstämman omvalde Ernst & Young AB till bolagets revisionsbolag. 

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande ersättningsrapport 2020 och styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2021.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av bolagets egna serie A aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2021 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2016, 2017 och 2018 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.

Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman. Staffan Bohman, ordförande, Anna Ohlsson-Leijon, Johan Forssell och Hans Stråberg valdes som medlemmar till revisionskommittén. Hans Stråberg, ordförande, Staffan Bohman och Peter Wallenberg Jr valdes som medlemmar i ersättningskommittén.

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.atlascopcogroup.com/arsstamma.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.