Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco: Rapport för första kvartalet 2021

27 apr 2021

Rekordhög orderingång samt förbättrade intäkter och vinst

Jämförelsesiffrorna i denna rapport avser föregående år om ej annat anges.

  • Orderingången ökade 9% till rekordhöga MSEK 30 468 (28 039), en organisk ökning med 18%
  • Intäkterna ökade 4% till MSEK 26 021 (25 098), en organisk ökning med 13%
  • Rörelseresultat ökade 5% till MSEK 5 387 (5 124), vilket motsvarar en marginal på 20.7% (20.4)
    • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 5 649 (5 099), vilket motsvarar en marginal på 21.7% (20.3)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 343 (5 010)
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 3.38 (3.16)
  • Operativt kassaflöde om MSEK 4 321 (3 825)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 23% (29)

Marknadsutsikt på kort sikt
Även om den globala ekonomiska utvecklingen fortsatt är osäker, förväntar sig Atlas Copco att kundernas affärsaktivitet, kommer att kvarstå på den höga nuvarande nivån.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerad den 29 januari 2021):
Trots att den globala ekonomiska utvecklingen fortsatt är osäker, förväntar sig Atlas Copco att efterfrågan på Gruppens produkter och service kvarstår på nuvarande nivå.

Årlig och kvartalsvis finansiell data i Excel-format finns på:
https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl. 12.00.

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.