Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2020

29 jan 2021

Solid avslutning på ett utmanande år

photo of Mats Rahmström

Mats Rahmström

Jämförelsesiffrorna i denna rapport avser föregående år om ej annat anges.
  • Orderingången ökade 1% till MSEK 25 868 (25 625), en organisk ökning med 7%
  • Intäkterna minskade 6% till MSEK 25 738 (27 319), organiskt oförändrad
  • Markant negativ valutaomräkningseffekt på grund av starkare SEK
  • Rörelseresultat minskade 5% till MSEK 5 373 (5 627), vilket motsvarar en marginal på 20.9% (20.6)
  • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 5 402 (5 913), vilket motsvarar en marginal på 21.0% (21.6)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 293 (5 572)
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 3.45 (3.55)
  • Operativt kassaflöde på MSEK 6 459 (5 084)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 23% (30)
  • Styrelsen föreslår att en utdelning på SEK 7.30 per aktie (7.00), att utbetalas i två delar
Marknadsutsikt på kort sikt Trots att den globala ekonomiska utvecklingen fortsatt är osäker, förväntar sig Atlas Copco att efterfrågan på Gruppens produkter och service kvarstår på nuvarande nivå. Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerad den 22 oktober 2020):  Trots att den globala ekonomiska utvecklingen fortsatt är osäker, förväntar sig Atlas Copco att efterfrågan på Gruppens produkter och service kvarstår på nuvarande nivå. Årlig och kvartalsvis finansiell data i Excel-format finns på: https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

För mer information kontakta:

Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer
08 743 9597 eller 076 899 9597 
[email protected]

Sara Liljedal, Presschef
08 743 8060 eller 072 144 1038
[email protected]

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 12.00.

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.
Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.