Kallelse till extra bolagsstämma i Atlas Copco AB

26 okt 2020

Stockholm den 26 oktober 2020: Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 26 november 2020 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Se vidare information nedan under rubriken ”Poströstning” eller på bolagets hemsida www.atlascopcogroup.com/extrastamma.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast på avstämningsdagen onsdagen den 18 november 2020,

dels     anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 25 november 2020 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan så att den är Bolaget tillhanda senast den 25 november 2020.

För frågor om bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 43 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

 

För mer information, kontakta:

Atlas Copco-koncernen

Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut. 

Kallelse till extra bolagsstämma i Atlas Copco AB

Aktieägarna i Atlas Copco AB, org.nr. 556014-2720 (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 26 november 2020 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. Se vidare information nedan under rubriken ”Poströstning”.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast på avstämningsdagen onsdagen den 18 november 2020,

dels     anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 25 november 2020 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan så att den är Bolaget tillhanda senast den 25 november 2020.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken avseende förhållandena den 18 november. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts, av förvaltaren, senast den andra bankdagen efter den 18 november beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämman enbart genom poströstning (förhandsröstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.atlascopcogroup.com/extrastamma. Det ifyllda och underskrivna poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman, och ingen separat anmälan därutöver ska göras. Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Atlas Copcos vägnar) tillhanda senast onsdagen den 25 november 2020. Formuläret kan skickas med e-post till [email protected] eller med post till: Atlas Copco AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. För frågor om bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 43 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Fullmakt för ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.atlascopcogroup.com/extrastamma samt kan skickas till de aktieägare som så önskar. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten biläggas poströstningsformuläret. Den som företräder juridisk person ska dessutom till fullmakten bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid bolagsstämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en justerare
  5. Prövning om bolagsstämman är behörigen sammankallad
  6. Beslut om vinstutdelning och avstämningsdag
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Bolagstämmans avslutande

Punkt 1           Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att till ordförande vid bolagsstämman väljs Hans Stråberg, eller vid förhinder den som styrelsen istället utser.

Punkt 2           Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeraren.

Punkt 4           Val av justerare

Styrelsen föreslår att till justerare utse Jörgen Ekelöw, SVP, General Counsel, Epiroc AB, eller vid hans förhinder den som styrelsen istället utser. Uppdraget som justerare ska, utöver att jämte ordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6           Beslut om vinstutdelning

Med anledning av den osäkerhet som Covid-19 orsakat beslutades vid årsstämman den 23 april 2020 för Atlas Copco om en utdelning om 3,50 kronor per aktie. Den 26 mars hade Styrelsen meddelat att beslut om den andra utdelning om 3,50 kronor per aktie, som styrelsen ursprungligen föreslagit, skulle fattas senare vid en extra bolagsstämma när konsekvenserna av Covid-19 bättre gick att överblicka. Styrelsen bedömer nu att marknadssituationen stabiliserats och att Bolaget därmed har förutsättningar för att genomföra den andra vinstutdelningen. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 3,50 kronor per aktie, motsvarande totalt 4 256 miljoner kronor. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen måndagen den 30 november 2020. Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 3 december 2020. Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2019 uppgick Atlas Copcos fria egna kapital till 144 215 miljoner kronor. Med beaktande av den vid årsstämman 2020 beslutade vinstutdelningen återstår ett disponibelt belopp enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen om 139 965 miljoner kronor.

Punkt 7           Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att Bolagets bolagsordning uppdateras redaktionellt bla för att spegla de ändringar i lag som införts sedan nuvarande bolagsordning antogs. Vidare föreslår styrelsen att i bolagsordningen införs en möjlighet för styrelsen att före bolagsstämma besluta att samla in fullmakter samt möjliggöra för aktieägare att poströsta. Samtliga ändringar som styrelsen föreslår i bolagsordningen framgår tydligt av den uppdaterade bolagsordningen som bifogas kallelsen där de föreslagna ändringarna är markerade. Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet.

Särskilt majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut under punkt 7 på dagordningen är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

Bolaget har totalt utgivit 1 229 613 104 aktier av vilka 839 394 096 är serie A aktier och 390 219 008 är serie B aktier. Den 26 oktober 2020 innehar Bolaget av dessa aktier 13 676 587  serie A aktier och 8 899 serie B aktier. Serie A aktier berättigar till en röst och serie B aktier berättigar till en tiondels röst varför de av Bolaget innehavda och vid bolagsstämman ej företrädda aktierna motsvarar 13 677 476,9 röster per den 26 oktober 2020.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 16 november 2020, till adress Atlas Copco AB, Attn: Chefsjuristen, 105 23 Stockholm eller till [email protected]. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med den 21 november 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar

De handlingar som ska hållas tillgängliga och framläggas på bolagsstämman kommer att finnas tillgängliga på www.atlascopcogroup.com/extrastamma samt hos Bolaget och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger adress från och med den 26 oktober 2020.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Nacka i oktober 2020

 

Atlas Copco AB (publ)

Styrelsen