Atlas Copco förvärvar Perceptron, ett amerikanskt bolag specialiserat på automatiserade mätteknikslösningar

28 sep 2020

Stockholm, Sverige, den 28 september 2020: Atlas Copco och Perceptron har ingått ett avtal där Atlas Copco förbinder sig att förvärva Perceptron, en ledande leverantör av automatiserade mätteknikslösningar, för USD 7.00 per aktie. Bolaget har sitt säte i USA och är noterat på NASDAQ i New York.

“Flexibel automatisering och integrerad kvalitetskontroll i produktionen är två starka trender som vi vill hjälpa våra kunder med i deras övergång till digitaliserad produktion”, säger Henrik Elmin, Affärsområdeschef Industriteknik. “Genom Perceptrons position inom automatiserad mätteknik och visionsystem för robotar, tillsammans med det nyligen genomförda förvärvet av ISRA VISION, skapar vi ett starkt erbjudande inom visionsystem och utvidgar segmentet för Smart Factory Automation.”

Perceptron har cirka 300 anställda och säte i Plymouth, Michigan, USA. Under räkenskapsåret 2020 omsatte Perceptron MSEK 569 (MUSD 62.3).

Atlas Copco kommer betala USD 7.00 per aktie, motsvarande ett rörelsevärde om MSEK 573 (MUSD 62.7), inkluderat nettokassa om MSEK 57 (MUSD 6.2). Den totala köpesumman kommer att uppgå till MSEK 630 (MUSD 68.9). Erbjudandet innebär en premie på 66% i förhållande till Perceptrons genomsnittliga stängningskurs (30 dagar) på USD 4.22, fram till den 25e september 2020, den sista handelsdagen innan detta offentliggörande.

“Förvärvet av Perceptron kommer göra det möjligt för oss att öka våra kunders produktivitet genom förbättrad kvalitetskontroll och ökad automatiseringsnivå”, säger Henrik Elmin. “Perceptron har nästan 40 års erfarenhet som en ledande global leverantör av automatiserade 3D-mätningslösningar. Vi har identifierat synergier inom försäljning, produktion, service samt teknikutveckling till följd av Perceptrons integration i divisionen Machine Vision Solutions.”
 
Transaktionen genomförs som en fusion (negotiated statutory merger). Fusionen har godkänts av båda företagens styrelser. Därtill har Perceptrons största aktieägare, bolag till viss del ägda av Harbert Management Corporation, signerat ett Voting and Support Agreement till stöd för transaktionens genomförande. Förutsatt majoritetsgodkännande från Perceptrons aktieägare, sedvanliga villkor för förvärvets genomförande och myndighetsgodkännade väntas transaktionen fullbordas under fjärde kvartalet 2020.

Förvärvet genomförs genom nyttjande av Atlas Copcos egna likvida medel.

Perceptron blir en del av Atlas Copcos nya division Machine Vision Solutions, under affärsområdet Industriteknik.

För ytterligare information var god kontakta:

Atlas Copco Group
Bra idéer accelererar innovation. På Atlas Copco har vi förvandlat industriella uppfinningar till grundläggande byggstenar för företag sedan 1873. Genom att lyssna till våra kunder och förstå deras behov leverar vi värde och innoverar med framtiden i åtanke,

Atlas Copco har sitt säte i Stockholm, Sverige med kunder i över 180 länder och circa 39 000 anställda vid årsslutet. Omsättning om SEK 104 mdr/EUR 10 mdr under 2019.]

Viktig ytterligare information

I samband med den föreslagna transaktionen avser Perceptron, Inc. ("Perceptron") att lämna in relevant material till U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), inklusive ett preliminärt fullmaktsuttalande i Schedule 14A. Perceptron-aktieägare uppmanas att noggrant läsa detta material i sin helhet (inklusive eventuella ändringar eller tillägg till dem) och alla andra relevanta dokument som Perceptron lämnar in till SEC när de blir tillgängliga eftersom de kommer att innehålla viktig information om Perceptron och den föreslagna transaktionen. Fullmaktsuttalandet och annat relevant material (när det finns tillgängligt) och alla handlingar som lämnats in av Perceptron till SEC kan erhållas gratis på SEC:s webbplats (www.sec.gov).

Detta pressmeddelande är inte avsett och utgör inte en uppmaning till fullmakt, ett erbjudande att köpa eller en uppmaning till ett erbjudande om att sälja några värdepapper, och det får inte heller ske någon försäljning av värdepapper i någon jurisdiktion där sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olagligt före registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion.

Vissa uttalanden i detta pressmeddelande kan vara uttalanden om framtida förväntningar och andra framåtblickande uttalanden som medför risker och osäkerheter. I vissa fall kan dessa uttalanden identifieras med hjälp av termer som "förvänta", "kommer", "fortsätta" eller liknande uttryck och variationer eller negativa versioner av dessa ord, men frånvaron av dessa ord betyder inte att ett uttalande inte är framåtblickande. Det finns ingen garanti för att förväntade händelser eller förväntade resultat faktiskt kommer att inträffa. Framåtblickande uttalanden är i sig osäkra och baseras på tillgänglig information från och med detta datum och nuvarande förväntningar, prognoser, uppskattningar och antaganden. Ett antal faktorer och osäkerheter kan orsaka att faktiska resultat eller händelser skiljer sig väsentligt från de som beskrivs i de framåtblickande uttalandena. Alla framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade i sin helhet av detta varningsuttalande, och Atlas Copco avsäger sig alla skyldigheter att uppdatera informationen i detta pressmeddelande. Läsarna bör inte förlita sig på framåtblickande uttalanden. Den föreslagna transaktionen är föremål för vissa villkor, inklusive myndighetsgodkännande och godkännande av Perceptron-aktieägarna. Atlas Copco kan inte ge någon försäkran om att den föreslagna transaktionen kommer att slutföras, och den kan inte heller ge några försäkringar om villkoren för att en sådan föreslagen transaktion kommer att fullbordas.