Atlas Copco rapport för tredje kvartalet 2017

18 okt 2017

Stark ordertillväxt och rekordvinst

Siffrorna i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges.

  • Ordertillväxt för samtliga affärsområden och i alla regioner
  • Orderingången ökade med 17% till MSEK 30 552 (26 038), en organisk tillväxt om 17%
  • Intäkterna ökade med 10% till MSEK 28 499 (25 843), en organisk tillväxt om 10%
  • Rapporterat rörelseresultat ökade 24% till MSEK 6 268 (5 074), och inkluderar jämförelsestörande poster om MSEK +81 (-166)
  • Justerat rörelseresultat var MSEK 6 187 (5 240), vilket motsvarar en marginal på 21.7% (20.3)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 6 067 (4 770)
  • Periodens resultat var MSEK 4 446 (3 436)
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 3.66 (2.82)
  • Operativt kassaflöde på MSEK 5 008 (4 958), inkluderat avvecklade verksamheter

Marknadsutsikter på kort sikt

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå.

Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 17 juli 2017):
Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå. 

För ytterligare information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober kl. 12.00. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.