Atlas Copcos rapport för tredje kvartalet 2015

20 okt 2015

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)
Blandad efterfrågeutveckling och rekordresultat

• Tillväxt inom serviceverksamheten
• Stabil efterfrågan från industrin, men svag efterfrågan från gruv samt olja- och gasrelaterade segment
• Orderingången ökade med 3% till MSEK 24 149 (23 395), en organisk minskning på 5% 
• Intäkterna ökade med 9% till MSEK 25 723 (23 590), oförändrat organiskt
• Rekordhögt rörelseresultat på MSEK 5 313 (4 145), inklusive jämförelsestörande poster 
• Justerat rörelseresultat var MSEK 5 239 (4 604), vilket motsvarar en marginal på 20.4% (19.5)
• Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 042 (3 879) 
• Periodens resultat var MSEK 3 806 (2 878) 
• Resultat per aktie före utspädning var SEK 3.12 (2.37) 
• Starkt operativt kassaflöde på MSEK 4 621 (4 075)

Marknadsutsikter på kort sikt

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 16 juli 2015):
Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas öka något. 

För mer information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.