Atlas Copco rapport för tredje kvartalet 2013

25 okt 2013

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

God lönsamhet trots lägre intäkter från gruvutrustning

  • Orderingången minskade till MSEK 19 433 (21 379), organisk minskning på 6%
  • Intäkterna minskade till MSEK 20 552 (22 094), organisk minskning på 4%
  • Rörelseresultatet minskade med 14% till MSEK 4 212 (4 925)
  • Rörelsemarginalen var 20.5% (22.3)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 017 (4 737)
  • Periodens resultat var MSEK 3 054 (3 488)
  • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.52 (2.87)
  • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 2 404 (4 611, inklusive avyttring av kundfinansieringstillgångar på 1 400)
  • Åtgärder för att anpassa kapaciteten till lägre efterfrågan på gruvutrustning. Omstruktureringskostnader på MSEK 50
  • Utökar verksamheten till vakuumlösningar, Kompressorteknik förvärvar Edwards Group Ltd.
Marknadsutsikter på kort sikt
Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på nuvarande nivå.
Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 17 juli 2013):
Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på nuvarande nivå.

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.