Atlas Copcos rapport för tredje kvartalet 2012

24 okt 2012

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Bra kvartal trots svagare marknad

 • Orderingången ökade till MSEK 21 379, 1% organisk tillväxt
 • Intäkterna steg 7% till MSEK 22 094 (20 739), organisk tillväxt 6%
 • Rörelseresultatet ökade med 2% till MSEK 4 918 (4 800), motsvarande en rörelsemarginal på 22.3% (23.1)
  - Inkluderar jämförelsestörande poster om MSEK +68 (+134). Justerad rörelsemarginal var 22.0% (22.5)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 734 (4 703)
 • Periodens resultat var MSEK 3 486 (3 601)
 • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.87 (2.96)
 • Det operativa kassaflödet var MSEK 4 611 (2 125)
  - Inklusive avyttring av kundfinansieringstillgångar på ca. MSEK 1 400

Marknadsutsikter på kort sikt

Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas minska något.

För ytterligare information kontakta:

 • Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
  08 743 8295 eller 072 729 8295
 • Daniel Frykholm, Presschef
  08 743 8060 eller 070 865 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.