Atlas Copco: Rapport för tredje kvartalet 2009

22 okt 2009

God lönsamhet och bra eftermarknad

• Organisk orderingång minskade 30%.


- Efterfrågan på utrustning var fortsatt låg.


- Eftermarknadsprodukter och service stod emot väl.


• Intäkterna sjönk 18% till MSEK 15 088 (18 440), organisk nedgång 25%.


• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 402 (3 640), en marginal på 15.9% (19.7).


- Positiv valutaeffekt på netto MSEK 60 jämfört med föregående år.


- Årliga kostnadsbesparingar på över MSEK 2 000 har nu uppnåtts.


• Resultat före skatt uppgick till MSEK 2 210 (3 224).


• Periodens resultat var MSEK 1 730 (2 432).


• Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 1.42 (1.99).


• Starkt operativt kassaflöde på MSEK 4 275 (1 054).


Marknadsutsikter på kort sikt

Den sammantagna efterfrågan väntas ligga kvar på nuvarande nivå.


Efterfrågan på vissa utvecklingsmarknader, inklusive Kina och Indien, förväntas gradvis förbättras.


För ytterligare information:

Analytiker


Mattias Olsson, tf. Chef Investerarrelationer


Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290


ir@se.atlascopco.comMedia


Daniel Frykholm, Presschef


Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060


media@se.atlascopco.com


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.