Atlas Copco: Rapport för tredje kvartalet 2009

22 okt 2009

God lönsamhet och bra eftermarknad

• Organisk orderingång minskade 30%.
- Efterfrågan på utrustning var fortsatt låg.
- Eftermarknadsprodukter och service stod emot väl.
• Intäkterna sjönk 18% till MSEK 15 088 (18 440), organisk nedgång 25%.
• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 402 (3 640), en marginal på 15.9% (19.7).
- Positiv valutaeffekt på netto MSEK 60 jämfört med föregående år.
- Årliga kostnadsbesparingar på över MSEK 2 000 har nu uppnåtts.
• Resultat före skatt uppgick till MSEK 2 210 (3 224).
• Periodens resultat var MSEK 1 730 (2 432).
• Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 1.42 (1.99).
• Starkt operativt kassaflöde på MSEK 4 275 (1 054).

Marknadsutsikter på kort sikt
Den sammantagna efterfrågan väntas ligga kvar på nuvarande nivå.
Efterfrågan på vissa utvecklingsmarknader, inklusive Kina och Indien, förväntas gradvis förbättras.

För ytterligare information:
Analytiker
Mattias Olsson, tf. Chef Investerarrelationer
Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290
[email protected]

Media
Daniel Frykholm, Presschef
Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060
[email protected]

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.