Atlas Copco: Rapport för tredje kvartalet 2008

23 okt 2008

Rekordresultat och 9% organisk ordertillväxt

• Ordertillväxt i alla affärsområden.
- Tillväxttakten dämpades i de flesta regioner.
• Intäkterna uppgick till MSEK 18 440 (16 431), organisk tillväxt på 13%.
• Rörelseresultatet steg 16% till MSEK 3 640 (3 127), en marginal på 19.7% (19.0).
- Neutral valutaeffekt jämfört med föregående år.
• Resultat före skatt ökade till MSEK 3 224 (2 708).
• Periodens resultat uppgick till MSEK 2 432 (1 890).
• Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 1.99 (1.54).
• Operativt kassaflöde var MSEK 1 054 (1 586).


Marknadsutsikter på kort sikt
Sammantaget väntas efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster minska något jämfört med de senaste kvartalen. Efterfrågan från gruvindustrin förväntas minska från nuvarande höga nivå och bygg och anläggning i Nordamerika och Västeuropa kommer vara fortsatt svagt. Den senaste tidens starka tillväxt på utvecklingsmarknaderna väntas dämpas.


Analytiker
Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer
Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290
[email protected]

Media
Daniel Frykholm, Presschef
Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060
[email protected]

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.