Atlas Copco skriver ned värdet på rättigheter till skuldebrev

21 dec 2007

Stockholm den 21 december 2007: Atlas Copco har beslutat att skriva ned värdet till noll på de rättigheter till skuldebrev som utgjorde en villkorad extrabetalning vid avyttringen 2006 av Gruppens amerikanska maskinuthyrningsverksamhet. Nedskrivningen på cirka MSEK 850 kommer att bokföras i det fjärde kvartalet som en finansiell kostnad utan kassaflödeseffekt.

Utfärdandet av de räntebärande skuldebreven är kopplat till att RSC Equipment Rental Inc. når vissa överenskomna EBITDA-nivåer under perioden 2006-2008. Analytikernas genomsnittliga estimat indikerar att EBITDA kommer att öka mellan 2006 och 2007, samt ytterligare öka under 2008, men EBITDA förväntas inte nå de gränsvärden som krävs för att RSC Holdings Inc. ska utfärda skuldebrev till Atlas Copco. Atlas Copco äger även omkring 11.5% av aktierna i RSC Holdings Inc. Marknadsvärdet på dessa aktier, per den 19 december 2007, är omkring MSEK 950, vilket överstiger det initialt bokförda värdet med omkring MSEK 570. Denna orealiserade värdeökning har bokats direkt i eget kapital under året. Vid en försäljning av aktierna skulle den realiserade vinsten bokföras i resultaträkningen.För ytterligare information kontakta: Hans Ola Meyer, Ekonomi och finansdirektör  08 743 8292 eller 070 588 8292 Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2007, kl 08:00.