Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2007

24 okt 2007

Stark försäljnings- och resultattillväxt

• Stabila marknadsförhållanden och förbättrad position. • Den tvåsiffriga tillväxten fortsatte i alla regioner.    - 15% organisk ordertillväxt.     - 22:a kvartalet i följd med organisk tillväxt. • Intäkterna uppgick till MSEK 16 431 (12 538), organisk tillväxt på 19%. • Rörelseresultatet ökade 36% till MSEK 3 127 (2 306), en marginal på 19.0% (18.4). • Resultat före skatt var MSEK 2 708 (2 081). • Periodens resultat uppgick till MSEK 1 890 (2 117).    - Resultat för kvarvarande verksamheter steg 28% till MSEK 1 890 (1 475).  • Vinst per aktie från kvarvarande verksamheter var SEK 1.54 (1.17). • Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 1.54 (1.68). • Operativt kassaflöde för kvarvarande verksamheter var MSEK 1 586 (916).Marknadsutsikter på kort sikt Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från de flesta kundsegment och regioner väntas ligga kvar på nuvarande höga nivåer.  De positiva marknadsutsikterna omfattar merparten av bygg- och anläggningssegmentet, medan byggnadsverksamhet som är relaterad till bostäder väntas mattas av, främst i Nordamerika. För ytterligare information: Analytiker: Ingrid Andersson, Investerarrelationer Tel 08-743 8290, mobil 070-497 [email protected]   Media: Daniel Frykholm, Presschef  Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060