Atlas Copco Delårsrapport per den 30 september 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

22 okt 2004

Rekordhög vinst och fortsatt volymtillväxt

Ordervolymerna steg 6%, negativ valutaomräkningseffekt på 4%.Faktureringen uppgick till MSEK 12 760 (11 598), en ökning med 6% i volym.Rörelsemarginalen ökade till 15.4% (12.7).Vinst efter finansiella poster steg 35% till MSEK 1 847 (1 368).Nettovinsten steg till MSEK 1 229 (891).Vinst per aktie var SEK 5.86 (4.25). Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1 647 (1 702).Avtal om att sälja elverktygsverksamheten till Techtronic Industries i Hong Kong. OBS: Samtliga siffror jämförs med tredje kvartalet 2003 om inte annat anges. I rapporten används genomgående punkt ”.” för att markera decimaler.Marknadsutsikter på kort sikt  I Nordamerika väntas en förbättring av den kommersiella byggsektorn och efterfrågan från tillverknings- och processindustrierna förväntas ligga kvar på nuvarande gynnsamma nivåer. Även den totala efterfrågan i Västeuropa väntas förbli på nuvarande nivå, medan Östeuropa fortfarande erbjuder bra tillväxtmöjligheter. Tillväxten av efterfrågan i Asien tros fortsätta, dock i en lägre takt jämfört med de senaste kvartalen.