Bolagsordning

Antagen vid årsstämman den 27 april 2023.

BOLAGSORDNING FÖR ATLAS COPCO AKTIEBOLAG

§ 1

Bolagets företagsnamn är Atlas Copco Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

 

§ 2

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Nacka kommun.

 

§ 3

Bolaget ska bedriva, direkt eller genom hel- eller delägda företag, mekanisk verkstadsrörelse och uthyrning av verkstadsprodukter samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.

 

§ 4

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 300.000.000 kronor och högst 1.200.000.000 kronor.

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 4.000.000.000 och högst 16.000.000.000.

Aktierna ska kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 16.000.000.000 och aktier av serie B till ett antal av högst 16.000.000.000.

Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till en tiondels röst. Aktie av serie A och serie B medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier, som inte tecknats med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 

§ 5

Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman ska styrelsen bestå av minst sex och högst tolv ledamöter. Dessa ledamöter samt högst fyra suppleanter för dem ska väljas av årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Vid styrelsens sammanträden gäller såsom styrelsens beslut endast den mening, varom flera än hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense.

 

§ 6

Bolagets firma tecknas av den eller dem inom eller utom styrelsen som styrelsen därtill utser.

 

§ 7

Bolaget ska ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

 

§ 8

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

 

 

§ 10

Styrelsen får samla in fullmakter till bolagsstämma och får inför bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna rösta per post före bolagsstämma i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslag (2005:551).

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

 

§ 11

Bolagsstämma ska hållas i någon av följande kommuner: Stockholm, Nacka, Danderyd, Huddinge, Sollentuna, Solna eller Sundbyberg. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

 

§ 12

En aktieägare får rösta för det fulla antalet aktier som han äger eller företräder.

§ 13

På årsstämma ska följande behandlas:

1.            val av ordförande vid stämman;

2.            upprättande och godkännande av röstlängd;

3.            godkännande av dagordning;

4.            val av en eller två justerare;

5.            prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6.            framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

7.            verkställande direktörens anförande;

8.            beslut

a)  om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören,

c)   om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

d)  om avstämningsdag för utdelning;

9.            bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleant eller                                             registrerade revisionsbolag;

10.         val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag;

11.         fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer eller registrerade revisionsbolag;

12.         övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

 

§ 14

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i avstämningsregistret ska anses behörig att motta utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.