Extra bolagsstämma 2020

26 nov 2020

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 26 november 2020.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 26 november 2020 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. Se vidare information nedan under rubriken ”Poströstning”.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast på avstämningsdagen onsdagen den 18 november 2020,

dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 25 november 2020 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan så att den är Bolaget tillhanda senast den 25 november 2020.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken avseende förhållandena den 18 november. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts, av förvaltaren, senast den andra bankdagen efter den 18 november beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämman enbart genom poströstning (förhandsröstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.atlascopcogroup.com/extrastamma. Det ifyllda och underskrivna poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman, och ingen separat anmälan därutöver ska göras. Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Atlas Copcos vägnar) tillhanda senast onsdagen den 25 november 2020. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu eller med post till: Atlas Copco AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. För frågor om bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 43 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Fullmakt för ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.atlascopcogroup.com/extrastamma samt kan skickas till de aktieägare som så önskar. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten biläggas poströstningsformuläret. Den som företräder juridisk person ska dessutom till fullmakten bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 16 november 2020, till adress Atlas Copco AB, Attn: Chefsjuristen, 105 23 Stockholm eller till board@atlascopco.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med den 21 november 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress. 4 (4)

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf