All information om Epiroc kommunicerat från Atlas Copco

I januari 2017 inledde Atlas Copco ett arbete i syfte att föreslå årsstämman 2018 att besluta om en uppdelning av Gruppen i två noterade bolag: Atlas Copco AB, fokuserat på industrikunder och Epiroc AB som fokuserar på kunder inom sektorerna gruv, infrastruktur och råvaror.

Epiroc AB var ett helägt dotterbolag till Atlas Copco AB. På Atlas Copcos årsstämma den 24 april 2018 beslutades att dela ut Epiroc AB till Atlas Copcos aktieägare och börsnotera bolaget på Nasdaq Stockholm. Samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Epiroc AB delas ut till aktieägarna i Atlas Copco AB enligt förhållandet 1:1. En aktie i Atlas Copco AB medför rätt till en aktie i Epiroc AB. Innehavare av en aktie av serie A i Atlas Copco AB erhåller en aktie av serie A i Epiroc AB och innehavare av en aktie av serie B i Atlas Copco AB erhåller en aktie av serie B i Epiroc AB. Första dag för handel i Epiroc AB var den 18 juni 2018. Epirocs A-aktier handlas under kortnamnet EPI A med ISIN-kod SE0011166933 och B-aktierna handlas under kortnamnet EPI B med ISIN-kod SE0011166941. Atlas Copco har begärt generella riktlinjer från Skatteverket gällande fördelningen av anskaffningsutgift mellan Atlas Copcos och Epirocs aktier. De generella riktlinjerna förväntas publiceras i slutet av augusti. För mer information angående vissa specifika skattefrågor, se sidorna 115-119 i Eprioc's noteringsprospekt.

Läs mer på Epiroc Group samt kontakta gärna [email protected] om du har några frågor.

Epiroc split timeline

Filmen om Epiroc

Uppdelningen av Atlas Copco-gruppen till två delar, Atlas Copco och Epiroc.

Ladda ned

Webbsändning