Förvaltning och ersättning

Koncernledningen består, utöver VD och koncernchef, av fem chefer ansvariga för affärsområdena samt fyra chefer ansvariga för gruppens koncernfunktioner; Kommunikation och samhällskontakter, Organisationsutveckling och personal, Ekonomi och finans samt Juridik.

Ersättningspolicyn utvärderas och presenteras årligen av styrelsen på årsstämman för godkännande. Vid årsstämman 2017 antogs styrelsens förslag. Ersättningen består av en årlig grundlön, rörlig ersättning, möjliga långsiktiga incitament (personaloptioner), pensionspremier och andra förmåner. Den rörliga ersättningen är begränsad till en högsta procentsats av grundlönen. Inget styrelsearvode utgår för arbete utfört i gruppens styrelser eller för andra uppdrag som utförts.