Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till styrelsen. Kandidaterna ska äga en kunskap och erfarenhet som kan bidra till att på ett hållbart och lönsamt sätt utveckla Atlas Copco.

I enlighet med svensk bolagsstyrningskod och de förfaranden som antagits av årsstämman 2017 utgörs valberedningen av representanter för de fyra största aktieägarna listade i aktieägarregistret per 31 augusti 2017 samt av ordföranden i Atlas Copcos styrelse.

Valberedningens medlemmar för årsstämman 2018 offentliggjordes den 21 september 2017. Deras röster utgör omkring 31 procent av samtliga röster i bolaget. Medlemmarna erhåller ingen kompensation för sitt arbete med valberedningen.

Valberedningens medlemmar för årsstämman 2018:

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens sekreterare på e-post, valberedningen@atlascopco.com eller per post till Håkan Osvald, Atlas Copco AB, 105 23 Stockholm.

Nomineringarna måste vara valberedningen tillhanda senast sju veckor innan årsstämman.