Så här gör vi affärer

Atlas Copco kännetecknas av fokuserade verksamheter, en global närvaro med direkt­försäljning och -service, en stark, stabil och växande service­verksamhet, professionella medarbetare och en flexibel tillverkning som binder lite kapital. Atlas Copco står för hållbar produktivitet, vilket innebär att vi gör allt för att skapa hållbara resultat med en ansvarsfull användning av humankapital, naturresurser och kapital.

Vision, strategi, prioriteringar, uppdrag och finansiella mål

Atlas Copco-gruppens vision är att vara First in Mind—First in Choice® för sina kunder och andra huvudsakliga intressenter.

För att uppnå visionen har flertalet strategiska pelare definierats. Läs mer om våra pelare (engelska). Altas Copco har också identifierat prioriteringar för att säkerställa att de strategiska pelarna verkligen är hållbara och att gruppen bygger en organisation som levererar resultat i många år framöver. Läs mer om våra prioriteringar (engelska).

Uppdraget är att uppnå hållbar, lönsam utvecklig.

Finansiella mål

* Årlig försäljningstillväxt på 8% över en konjunkturcykel

* Bibehållen hög avkastning på sysselsatt kapital

* Årlig utdelning på cirka 50% av resultat per aktie

Struktur och styrning

Atlas Copcos organisation bygger på principen om decentraliserat ansvar och befogenheter. Atlas Copcos verksamhet är organiserad i fem affärsområden och 27 divisioner. Organisationen har både operativa och legala enheter. Varje operativ enhet har en styrelse, ”business board”, som avspeglar Gruppens operativa struktur. Den har i uppgift att ge råd och fatta beslut i strategiska och operativa frågor. Den säkerställer också att kontroller och utvärderingar görs. Dess­utom har varje juridisk enhet en styrelse som fokuserar på regelefterlevnad och som avspeglar den legala strukturen i Gruppen.

Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av Gruppen, att löpande bedöma Gruppens finansiella ställning, ekonomiska, legala, sociala och miljömässiga risker och se till att organisationen är utformad för tillfredsställande kontroll. Styrelsen godkänner formellt Affärskoden.

VD och koncernchef är ansvarig för den löpande förvaltningen av Gruppen enligt styrelsens rikt­linjer och anvisningar. VD och koncernchef är ansvarig för att se till att organisationen arbetar för att uppnå målen för en hållbar, lönsam utveckling.

Läs mer om Koncernledningen här

Affärsområdena ansvarar för att utveckla sin respektive verksamhet genom att implementera och följa upp strategier och mål för att uppnå en hållbar, lönsam utveckling.

Divisionerna är separata operativa enheter, var och en ansvarig för att leverera resultat i linje med de strategier och mål som fastställts av affärsområdet. Varje division har globalt ansvar för ett specifikt produkt- eller serviceerbjudande. En division kan ha ett eller flera produktbolag (enheter som ansvarar för produktutveckling, tillverkning och marknadsföring) och har flera marknadsbolag (enheter som ansvarar för kund­kontakter, försäljning och service) som är dedikerade eller som delas med andra divisioner.

  • Atlas Copco Organisation 26.5 kB, PDF
People in the office, meetings and discussions Corporate photos 2014

Försäljning och service

Kundfokus är en ledstjärna för Atlas Copco. Ambitionen är att ha goda relationer med slutkunder och hjälpa dem att öka sin produktivitet på ett hållbart sätt. Försäljning och service sker främst direkt men kompletteras med andra kanaler, till exempel distributörer, för att maximera marknadsnärvaron. Gruppen har försäljning i cirka 180 länder och cirka 80% av försäljningen sker direkt till slutanvändaren. Försäljningen av utrustning utförs av ingenjörer med hög kunskap om tillämpningarna och ambitionen är att erbjuda den bästa lösningen för kundens specifika tillämpning.

Service och underhåll som utförs av kvalificerade tekniker är en viktig del av erbjudandet. Inom varje affärsområde finns en särskild division som ansvarar för service. Ansvaret omfattar utveckling av service­produkter, försäljning och marknads­­­föring, teknisk support samt leverans av service och uppföljning.

Mer än 40% av intäkterna genereras av service (reservdelar, underhåll, reparationer, förbrukningsvaror, tillbehör och uthyrning). Dessa intäkter är mer stabila än försäljning av utrustning och utgör en stark bas för verksamheten.

Tillverkning och logistik

Tillverkningsfilosofin är att internt konstruera och tillverka de komponenter som är kritiska för utrustningens prestanda. För icke-kritiska komponenter nyttjar Atlas Copco affärspartners kapacitet och kompetens och samarbetar med dem för att kontinuerligt uppnå produkt- och processförbättringar. Ungefär 75% av produktionskostnaden för utrustning utgörs av inköpta komponenter och cirka 25% av internt tillverkade komponenter, monterings- och indirekta kostnader.

Utrustning står för mindre än 60% av intäkterna och Atlas Copco har organiserat tillverkning och logistik för att snabbt kunna göra anpassningar till förändringar i efterfrågan. Tillverkningen av utrustning baseras främst på kundorder och bara viss standardutrustning med höga volymer tillverkas utifrån förväntad efterfrågan. Monteringen av utrustning utförs till stor del i egna fabriker. Monteringen är i regel effektiv och flödesorienterad och den slutliga produkten levereras vanligen direkt till slutanvändaren. Organisationen arbetar kontinuerligt med att effektivisera användningen av human­kapital, naturresurser och kapital.

Innovation

Atlas Copco är övertygad om att det alltid finns ett bättre sätt att göra saker. Innovation och produktutveckling är centralt och alla produkter designas internt. En viktig aktivitet är utvecklingen av nya eller förbättrade produkter som ger påtagliga fördelar inom produktivitet, energieffektivitet och/eller lägre livscykelkostnad för kunden och som samtidigt kan tillverkas effektivt. Atlas Copco skyddar tekniska innovationer med patent.

Innovation omfattar också processer för att förbättra flödet och användningen av tillgångar och information. Innovationer förbättrar kundnöjdheten och bidrar till att stärka kundrelationer, varumärke och finansiella resultat. Överkapacitet och ineffektivitet ska alltid ifrågasättas.

Du kan läsa mera om innovation här

Investeringar i anläggningstillgångar och rörelsekapital

Investeringar i materiella anläggningstillgångar är måttliga och i linje med tillverkningsfilosofin och kan anpassas till förändringar i efterfrågan på kort och medellång sikt. De flesta investeringarna relaterar till maskiner för tillverkning av komponenter och produktionsenheter för att tillverka nyckelkomponenter och för montering.

Gruppens behov av rörelsekapital påverkas av att försäljning och service huvudsakligen sker direkt, vilket kräver ett visst mått av lager och kundfordringar, samt av tillverkningsfilosofin. I en förbättrad konjunktur med högre volymer behövs mer rörelsekapital. Om konjunkturen försämras kommer behovet av rörelsekapital att minska.

Förvärv

Förvärv sker främst inom eller mycket nära redan befintliga kärnverksamheter. Samtliga divisioner måste kartlägga och utvärdera närliggande verksamheter som kan erbjuda påtagliga synergier med befintliga verksamheter. Samtliga förvärvade verksamheter förväntas bidra till att skapa ekonomiskt värde.

Du hittar en förteckning över betydande förvärv här

Rapportering

Redovisningen är upprättad i enlighet med lag och International Financial Reporting Standards. Men ekonomiska resultat är inte det enda måttet på framgång, vilket är anledningen till att Atlas Copco integrerar även hållbarhet och socialt ansvar i sin årsredovisning.

Du kan hitta mer information om revision och finansiell rapportering här

Humankapital

Atlas Copco strävar efter att vara en god arbetsgivare för att attrahera, utveckla och behålla kvalificerade och motiverade medarbetare. Medarbetarna är själva ansvariga för sin yrkeskarriär och stöds genom fortlöpande kompetensutveckling och en intern arbetsmarknad. Anställda uppmuntras att utvecklas professionellt och att ta sig an nya befattningar. Om företaget behöver anpassa kapaciteten i en försämrad konjunktur, är den första åtgärden att stoppa rekryteringar. Uppsägningar sker i sista hand.