Aktieinformation

Atlas Copco-aktien är noterad på börsen NASDAQ OMX Stockholm, Large cap.

Handel och börsvärde

Atlas Copco-aktien noterades i Stockholm den 3 september 1920.

Företagets utestående aktier är uppdelade i A-aktier och B-aktier. Skillnaden ligger i rösträtten. En A-aktie berättigar till en röst på årsstämman medan en B-aktie berättigar till en tiondels röst. En A-aktie och en B-aktie har samma rätt till kapital och får lika mycket i utdelning.

Atlas Copcos aktier är noterade på Nasdaq Stockholm där 29% av den totala handeln av A-aktien ägde rum under 2016 (38% för B-aktien). Övriga marknadsplatser, så kallade Multilateral Trading Facilities (MTF), såsom BATS Chi-X, Turquoise och Burgundy svarade för cirka 42% (37% för B-aktien), och återstående 29% (25% för B-aktien) handlades utanför publika marknader, till exempel genom ”over-the-counter trading”.

Börsvärdet vid årets slut 2016 var MSEK 329 940 (251 140) och företaget representerade 5.4% (4.4) av Nasdaq Stockholms totala marknadsvärde. Totalt var Atlas Copcos aktier de femte (sjätte) mest omsatta under 2016.

Ett program för depåbevis (American Depositary Receipts, ADR) etablerades i USA 1990. Ett depåbevis motsvarar en aktie. Depåbank är Citibank N.A. Vid årets slut 2016 var 8 185 945 depå­bevis utestående, varav 6 865 312 representerade A-aktier och 1 320 633 B-aktier.

Symboler och koder

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att en ordinarie utdelning om SEK 6.80 (6.30) per aktie betalas ut för verksamhetsåret 2016. Utdelningen föreslås att betalas ut i två lika stora delar. Om aktie­ägarna godkänner styrelsens förslag kommer den årliga utdelningstillväxten för femårsperioden 2011–2016 att uppgå till 6.3%. Under samma period har utdelningen i genomsnitt uppgått till 60% av resultat per aktie före utspädning. Ambitionen är att dela ut cirka 50% av vinsten som utdelning till aktieägarna.Utdelningen är föremål för godkännande av årsstämman 2017.

Fördelning av aktier

Gå till sidan Aktieåterköp för att se fördelningen av Atlas Copcos aktier, inklusive aktier som innehas av bolaget.

Data per aktie

x) Styrelsens förslag

Emissioner 1973-2017

[1] Avseende 1987/93 års förlagslån - [2] Emissionen genomfördes i samband med förvärvet av The Robbins Company - [3] 610 392 352 aktier netto efter aktier som innehas av Atlas Copco - [4] 1 213 493 751 aktier netto efter aktier som innehas av Atlas Copco - [5]1 217 444 513 aktier netto efter aktier som innehas av Atlas Copco.
People interacting 4

Aktieägare

Här finns information om Atlas Copcos största ägare och ägarstruktur.

Mer om aktieägare

Loading...