Styrelsens förslag till inlösenförfarande

2 februari 2011

Stockholm den 2 februari 2011: Atlas Copcos finansiella ställning är stark och därför föreslår styrelsen årsstämman ett inlösenförfarande.

Atlas Copco har genererat betydande kassaflöden både under finanskrisen och under den snabba tillväxten 2010. Utan att riskera möjligheten att finansiera ytterligare tillväxt föreslår styrelsen årsstämman ett inlösenförfarande där varje aktie delas upp i 1 ordinarie aktie och 1 inlösenaktie.


 


Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för SEK 5.00 per aktie. Det motsvarar totalt MSEK 6 092 om de aktier som för närvarande innehas av bolaget undantas. Tillsammans med den föreslagna utdelningen om SEK 4.00 per aktie kommer aktieägarna erhålla MSEK 10 966.


 


Inlösenförfarandet förutsätter att årsstämman 2011 godkänner följande:


 


 


Avstämningsdag för aktiespliten föreslås vara den 13 maj 2011. Handel i inlösenaktier beräknas ske på NASDAQ OMX Stockholm den 16 maj – 8 juni 2011, varefter inlösenaktierna automatiskt löses in. Utbetalningen av inlösenbeloppet beräknas ske omkring den 15 juni 2011.

För ytterligare information kontakta:


 
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco omkring 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.