Vision och strategisk inriktning

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en bättre morgondag.

Atlas Copcos vision är att vara First in Mind—First in Choice för kunder och andra intressenter. Vårt uppdrag är att uppnå hållbar, lönsam tillväxt. Det handlar om att göra allt vi kan för att skapa varaktigt värde samtidigt som vi värnar människor, lönsamhet och miljön.

Strategi och grunden för tillväxt

DIVERSIFIERAD

  • Diversifierad kundbas
  • Försäljning i Asien, Amerika och EMEA
  • Produktion i Europa, Asien och Amerika

FLEXIBEL

  • Outsourcad produktionsmodell, 75% av tillverkningskostnaden för utrustning är inköpta komponenter
  • Flexibel arbetskraft
  • Löpande scenarioplanering
  • Ledarskapsmodell med tydligt ansvar
  • Transparent organisation med stark uppföljning

MOTSTÅNDSKRAFTIG

  • 36% av försäljningen kommer från serviceverksamhet 
  • Kapitallätt verksamhet

För att lyckas med uppdraget strävar Atlas Copco efter en ledande position inom utvalda marknader och segment. Det uppnås genom innovationer och genom att leverera ledande differentierad teknologi. Med produkter och service som är kritiska för kundernas verksamheter hjälper Atlas Copco kunderna att nå framgång. För att uppnå lönsam tillväxt över en konjunkturcykel verkar Atlas Copco för en flexibel balansräkning och fokuserar på marknader med hög potential inom service.

MEDARBETARE

Attrahera och utveckla kompetenta och passionerade medarbetare, samt erbjuda lika möjligheter att växa och utvecklas med ett starkt resultatfokus.

INNOVATION

Investera i forskning och utveckling, arbeta nära kunderna och kontinuerligt lansera nya produkter och service som ökar kundernas produktivitet och drifttid.

NÄRVARO

Öka marknadsnärvaro och marknadspenetration samt utöka produkt- och serviceerbjudandet inom utvalda marknadsegment.

EFFEKTIVITET

Ständigt sträva efter att förbättra verksamhetens resultat med en effektiv och ansvarsfull användning av humankapital, naturresurser och kapital.

SERVICE

Utöka serviceerbjudandet, utföra service på en högre andel av de produkter vi säljer, leverera digitala lösningar och på så vis skapa ökat värde för kunderna.

Våra tre kärnvärden - engagemang, samverkan och innovation beskriver vår gemensamma värdegrund och hur vi agerar gentemot varandra och i våra relationer gentemot kunder och andra externa relationer. Besök vår karriärsida för att få veta mer om vår kultur och våra värderingar.

Våra mål

Atlas Copco har formulerat ambitiösa mål för en hållbar, lönsam tillväxt. Målen har olika tidshorisont: årliga, tre år, över en konjunkturcykel och till 2030 för de långsiktiga ambitionerna. Hållbarhet är en viktig del i Atlas Copcos vision och uppdrag. En integrerad hållbarhetsstrategi, som stöds av ambitiösa mål, hjälper företaget att skapa ökat värde för alla intressenter på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Läs mer om de specifika målen inom varje fokusområde och hur vi mäter våra framsteg här.

VÅRA MÅL

FINANSIELLA

Intäktsökning mätt över en konjunkturcykel Mål: 8% per år. Tillväxten ska främst vara organisk, med stöd av utvalda förvärv.
Fortsatt hög avkastning på sysselsatt kapital genom att ständigt förbättra verksamhetens effektivitet och generera tillväxt.
Utdelning av vinst till aktieägarna Mål: cirka 50%.

MEDARBETARE, KPI

Den grad till vilken Atlas Copcos medarbetare anser att det finns möjlighet att lära och utvecklas ska vara över det globala riktmärket och ständigt öka.
Den grad till vilken Atlas Copcos medarbetare anser att vi har en kultur av respekt, rättvisa och öppenhet ska vara över det globala riktmärket och ständigt öka.
Atlas Copco ska ha 30% kvinnliga medarbetare vid årets slut 2030.

ETIK, KPI

Alla medarbetare undertecknar Affärskoden.
Alla medarbetare utbildas i Affärskoden.
Alla chefer i riskländer leder utbildningar i Affärskoden.
Alla betydande leverantörer undertecknar Affärskoden.
Alla betydande distributörer undertecknar Affärskoden.

PRODUKTER & SERVICE, KPI

Alla projekt för nya och omdesignade produkter har tydliga och specifika mål för minskad miljöpåverkan år 2021.
Projekt för nya eller omdesignade produkter som uppnår betydligt minskad miljöpåverkan, det vill säga en minskning med 5% eller mer av koldioxidavtrycket över produktens livscykel. Varje division sätter sitt eget mål.

SÄKERHET & VÄLBEFINNANDE, KPI

Den grad till vilken Atlas Copcos medarbetare anser att företaget har ett genuint intresse för deras välbefinnande ska ständigt öka.
Balanserad säkerhetspyramid, vilket innebär att fler tillbud än mindre skador, och fler mindre skador än registrerade skador rapporteras.

MILJÖ, KPI

Koldioxidutsläpp från energi i verksamheten och godstransporter (ton) i förhållande till kostnad sålda varor ska minska med 50% till 2030.
Kontinuerlig minskning av avfall (kg) i förhållande till kostnad sålda varor.
Kontinuerlig minskning av vattenförbrukning (m3) i förhållande till kostnad sålda varor.
Kontinuerlig ökning av betydande direkta leverantörer med ett godkänt miljöledningssystem.

En decentraliserad bolagsstruktur med fyra affärsområden

Atlas Copco har en decentraliserad företagsstruktur som spänner över fyra affärsområden. Varje affärsområde har ett övergripande ansvar för att utveckla verksamheten, implementera mål och strategier samt att uppnå hållbar, lönsam tillväxt. Affärsområdena är indelade i ett antal divisioner. Divisionerna agerar som egna operativa enheter, var och en ansvarig för ett definierat produktområde. Varje division ansvarar för produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning. En eller flera servicedivisioner hanterar affärsområdets serviceerbjudande och relaterade produkter och tjänster. Divisionernas verksamhet bedrivs vanligtvis genom marknadsbolag och produktbolag.

Atlas Copco organizational chart 2021 - Swedish

Läs mer om våra fyra affärsområden nedan:

Female hiker walking with backpack

Kultur och värderingar

Hur är det att arbeta på Atlas Copco? Hur är arbetsklimatet, kulturen och vilka värderingar finns?

Lär dig mer här

Loading...