Vision och strategisk inriktning

Atlas Copcos vision är att vi vill vara First in Mind – First in Choice. Det innebär att vi är det bolag som våra kunder, medarbetare och andra viktiga målgrupper tänker på först och sedan också väljer. Vårt uppdrag är att leverera hållbar, lönsam tillväxt. Det innebär att vi gör allt vi kan för att skapa varaktiga resultat med ansvarsfull användning av alla resurser.

För att kunna fortsätta leverera hållbar och lönsam tillväxt, har vi definierat ett antal målsättningar inom sex strategiska fokusområden - lönsamhet, medarbetare, etik, produkt och service, miljö samt säkerhet och välbefinnande.

Läs mer om de specifika målen inom varje fokusområde och hur vi mäter våra framsteg här.

Fokusområde

Vision

Finansiella mål

Finansiella mål

Vår tillväxt är hållbaroch lönsam 
 • Intäktsökning mätt över en konjunkturcykel. Mål: 8% per år. Tillväxten ska främst vara organisk, med stöd av utvalda förvärv. 
 • Fortsatt hög avkastning på sysselsatt kapital genom att ständigt förbättra verksamhetens effektivitet och generera tillväxt.
 • Utdelning av vinsten till aktieägarna. Mål: cirka 50%.
   

Icke-finansiella mål

Medarbetare

Vår kultur av samarbete och inkludering drivervår framgång 
 • Den grad till vilken medarbetarna anser att det finns möjlighet att lära och utvecklas ska vara över globalt benchmark och ständigt öka.
 • Den grad till vilken medarbetarna anser att vi har en kultur av respekt, rättvisa och öppenhet ska vara över globalt benchmark och ständigt öka.
 • Atlas Copco ska ha 30% kvinnliga medarbetare vid årets slut 2030.

Etik

Vi är kända för ett etiskt förhållningssätt, öppenhetoch respekt 
 • Alla medarbetare undertecknar Affärskoden.
 • Alla medarbetare utbildas i Affärskoden.
 • Alla chefer i riskländer leder utbildningar i Affärskoden.
 • Alla betydande leverantörer undertecknar Affärskoden.
 • Alla betydande distributörer undertecknar Affärskoden.

Produkter & service

Våra produkter skapar bestående värde och har en positiv påverkan
 • Alla projekt för nya och omdesignade produkter har tydliga och specifika mål för minskad miljöpåverkan år 2021.
 • Projekt för nya och omdesignade produkter uppnår betydligt minskad miljöpåverkan. Målet ska fastställas.

Säkerhet & välbefinnande

Vårt arbetssätt bidrar till säkerhet ochvälbefinnande 
 • Den grad till vilken Atlas Copcos medarbetare anser att företaget har ett genuint intresse för deras välbefinnande ska ständigt öka.
 • Atlas Copco ska ha en balanserad säkerhetspyramid, vilket innebär att fler tillbud än mindre skador, och fler mindre skador än registrerade skador, rapporteras.

Miljö

Våra processer minimerar vår påverkan på miljön
 • Utsläpp av koldioxid från energi i verksamheten och godstransporter i förhållande till kostnad sålda varor ska minska med 50% till 2030.
 • Kontinuerlig minskning av avfall i förhållande till kostnad sålda varor.
 • Kontinuerlig minskning av vattenförbrukning i förhållande till kostnad sålda varor.
 • Kontinuerlig ökning av betydande direkta leverantörer med ett godkänt miljöledningssystem.

Våra fem strategiska pelare för tillväxt

People in Atlas Copco

Medarbetare

Vi attraherar och utvecklar kvalificerade och motiverade medarbetare och skapar goda förutsättningar för kontinuerligt lärande och en intressant och givande anställning.

Innovation at Atlas Copco

Innovation

Våra investeringar i forskning och utveckling leder till innovativa produkter, tjänster och service som skapar unikt mervärde för våra kunder. Besök vår innovationssida.

People in Atlas Copco

Närvaro

Vi eftersträvar att alltid finnas nära och vara tillgängliga för våra kunder både genom vår globala närvaro och genom våra värdeskapande produkter och tjänster.

Technician at work

Effektivitet

Vi drivs av en vilja till förändring och innovation. Vi förbättrar ständigt verksamhetens resultat genom effektiv och ansvarsfull användning av alla resurser.

service technician in the field

Service

Service är en viktig del av vårt erbjudande och vi eftersträvar att utöka servicegraden och bredda vårt serviceerbjudande så att vi säkerställer en hög produktivitetsgrad och nöjda kunder.

Våra tre kärnvärden - engagemang, samverkan och innovation beskriver vår gemensamma värdegrund och hur vi agerar gentemot varandra och i våra relationer gentemot kunder och andra externa relationer. Besök vår karriärsida för att få veta mer om vår kultur och våra värderingar.

En decentraliserad bolagsstruktur med fyra affärsområden

Atlas Copco har en decentraliserad företagsstruktur som spänner över fyra affärsområden. Varje affärsområde har ett övergripande ansvar för att utveckla verksamheten, implementera mål och strategier samt att uppnå hållbar, lönsam tillväxt. Affärsområdena är indelade i ett antal divisioner. Divisionerna agerar som egna operativa enheter, var och en ansvarig för ett definierat produktområde. Varje division ansvarar för produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning. En eller flera servicedivisioner hanterar affärsområdets serviceerbjudande och relaterade produkter och tjänster. Divisionernas verksamhet bedrivs vanligtvis genom marknadsbolag och produktbolag.

Atlas Copco organization

Läs mer om våra fyra affärsområden nedan:

Female hiker walking with backpack

Kultur och värderingar

Hur är det att arbeta på Atlas Copco? Hur är arbetsklimatet, kulturen och vilka värderingar finns?

Lär dig mer här

Loading...