Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Atlas Copcos rapport för tredje kvartalet 2011

21 oktober 2011

Rekordförsäljning och rekordresultat

Orderingången ökade till MSEK 21 151, 14% organisk tillväxt.Intäkterna steg till MSEK 20 739 (17 743), 21% organisk tillväxt.


 - Stark eftermarknadsutveckling.Rörelseresultatet ökade 27% till MSEK 4 800 (3 782)


- Varav MSEK 164 härrör från upplösning av avsättning för aktierelaterade långsiktiga kompensations­program.Rörelsemarginalen var 23.1% (21.3).Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 703 (3 675).


- Varav reavinst om MSEK 82 från försäljning av aktier i RSC Holdings.Periodens resultat var MSEK 3 601 (2 650).Vinst per aktie före utspädning var SEK 2.96 (2.17).Operativt kassaflöde var MSEK 2 125 (2 479).


Marknadsutsikter på kort sikt

Sammantaget väntas efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster försvagas något jämfört med den nuvarande höga nivån.

För ytterligare information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.

  • Microsoft Word - 111021 -s- Q3.doc 164.1 kB, PDF