Close
Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Management and remuneration

Koncernledningen består, utöver VD och koncernchef, av fyra chefer ansvariga för affärsområdena Kompressorteknik, Bygg- och anläggningsteknik, Industriteknik och Gruv- och bergbrytningsteknik, samt fyra chefer ansvariga för gruppens koncernfunktioner; Kommunikation och samhällskontakter, Organisationsutveckling och personal, Ekonomi och finans, samt Juridik.

Ersättningspolicyn utvärderas och presenteras årligen av styrelsen på årsstämman för godkännande. Vid årsstämman 2015 antogs styrelsens förslag. Ersättningen består av en årlig grundlön, rörlig ersättning, möjliga långsiktiga incitament (personaloptioner), pensionspremier och andra förmåner. Den rörliga ersättningen är begränsad till en högsta procentsats av grundlönen. Inget styrelsearvode utgår för arbete utfört i gruppens styrelser eller för andra uppdrag som utförts.